Солидарността енай-фундаменталният принципна социалната държава!

Image

През последните години съм воден от стремежа за модерна европейска социална държава. Считам, че държавата е длъжна да съдейства за икономическия и социален прогрес на всеки свой гражданин, защото в крайна сметка развитието на един е от полза и на друг. Със социалната държава са свързани и приоритетите – стремеж към висока заетост на работната сила, икономика на знанието, чиста природна среда, образование през целия живот, ограничаване на социалните неравенства и намаляване на бедността.

Вярвам, че има начини да се превърнем в модерна европейска социална държава за благото на целия български народ. Механизмът на социалната държава спомага да се тушира негативния социален ефект от имуществените различия и социалните неравенства, помагайки на хората, които са в нужда. Със социалната държава са свързани и приоритетите – стремеж към висока заетост на работната сила, икономика на знанието, чиста природна среда, образование през целия живот, ограничаване на социалните неравенства и намаляване на бедността.

Image

ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

• Необходимо е да се изготви стратегически план с бързи мерки по социално икономическото възстановяване и задържане на работната сила в страната.
• Държавата е длъжна да съдейства за икономическия и социален прогрес на всеки свой гражданин, защото в крайна сметка развитието на един е от полза и на друг.
• С появата на социалната държава се свързва и по-голямата роля на правителството в разпределението на обществените доходи.
• Програми за борба срещу бедността и социалните неравенства за социално и териториално сближаване.
• Принципът на универсализма гарантира, че всички граждани, независимо от социалното си положение и доходи, имат право на достъп до основните социални блага.
• Обезпечаване на доходите, градящо се върху осигуряването на основен финансов минимум за всички (минимална часова ставка, минимална надница, минимална заплата).
• Здравното и социалното обслужване са освободени от данъци, с ограничена степен на заплащане от страна на потребителите и се предлагат при нужда.
• Равенството между половете е водещ принцип в социалните държави. Процентът на женската заетост на трудовия пазар е висок, поради което повечето семейства са с по два дохода.

Image

ОБРАЗОВАНИЕ

• Модерната социална държава започва с безплатно училищно образование за всички, после интегриране на всички трудоспособни хора в системата на наемния труд и гарантиране на един достоен стандарт на живот.
• Подкрепа на образователните системи и цифровизация на целия образователен процес.

Image

МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

• Подкрепа на малките и средните предприятия за развитие на силна и устойчива икономика.
• Насърчаване на иновациите чрез условия за улеснен достъп до финансиране с оглед стимулиране на растежа и заетостта.
• Условията за инвестиции могат да продължават да бъдат изгодни чрез ниското облагане на реинвестираните печалби.
• При такава данъчна политика е възможно финансирането на повече публични услуги и социални дейности.

Image

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

• Финансирането на държавата ни изисква достатъчно данъци, а това може да се постигне чрез прогресивен подоходен данък, а не чрез плосък данък.
• Допустима държавната намеса посредством данъчната политика и регулиране на пазарната икономика.
• Социално справедлива данъчна система с необлагаем минимум в подоходния данък.
• Намален и диференциран ДДС за храни и лекарства.
• Увеличение на прага за регистрация по ДДС от 50,000лв. на 100,000лв. годишен оборот и възможност за плащане на патентен данък вместо ДДС.
• Намаление на подоходния данък за Едноличните търговци от 15% на 10%

Image

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

В здравеопазването е нужно спиране на финансирането на частните болници от НЗОК.
Чрез финансирането на частните болници от НЗОК се източват над 1 милиард лева всяка година. Нека частните болници да работят, но не с публични средства, а с плащания от частни здравни каси, например.

Image

ОКОЛНА СРЕДА

• Ефективно оползотворяване на природните ресурси за икономически растеж въз основа на икономичното разходване на суровини и енергийни източници.

Сега повече от всякога пазарите се нуждаят от държавно регулиране, обществото ни се нуждае от социална интеграция, а предпоставките за двете са правовата държава и демокрацията. Пазарът се нуждае от държавно регулиране, защото сам по себе си пазарът не може навсякъде и за всичко да създава социално справедливо разпределение на доходи и възможности. България трябва да определи целите на икономическата си политика, не просто като растеж в интерес само на инвеститорите, а за приемливи доходи и качествен живот на всеки гражданин.